Skip to content
ISO 9001 och ISO 14001

ISO 9001 och ISO 14001 – de nya versionerna

Varför en uppdaterad ISO 9001?

Mycket har hänt på marknaden sedan den senaste större uppdateringen som var år 2000. Samtidigt så anser flertalet intressenter att ISO 9001 har haft fel fokus. Fokus skall vara prestanda men det har i allt för många fall fokuserats på dokumentation. En annan aspekt är att ISO 9001 idag spänner över fler branscher och det krävs en tydligare anpassning för att standarden skall passa alla.

Man vill att ISO 9001 skall vara enklare att integrera med andra standarder som ex miljö & arbetsmiljö genom att man ska ha en gemensam struktur via Annex SL. Det skall alltså vara lättare att skapa verksamhetssystem. Det är dock inte nödvändigt att bygga om sitt ledningssystem bara för att strukturen har förändrats.

Ett annat fokusområde är ökad förståelse för processtyrning. Att man utvecklar sina processer för att nå förväntat resultat. Men man skall inte glömma att ISO 9001:2015 är en uppdaterad standard. Standarden bygger fortfarande på samma grundprinciper. Det som har gjorts är att man förtydligar och trycker på de områden som man tror skall kunna ge förutsättningar för en ökad kvalitetsprestanda.

Vilka områden är förändrade i ISO 9001:2015?

Förändringar har skett på många områden men inom Qvalify har vi valt ut åtta områden som vi tycker är särskilt viktigt att belysa.

 1. Understanding the organization and its context (omvärldsbevakning)
 2. Understanding the needs and expectations of interested parties. (Intressentanalys)
 3. Ökat fokus på risker & möjligheter
 4. Annex SL (Ny grundstruktur)
 5. Fokus på styrning & rätt dokumentation
 6. Förtydligat krav på ledningens ansvar
 7. Förtydligande när det gäller processtyrning
 8. Tydligare fokus på resultat & prestanda

Varför en uppdaterad ISO 14001?

14001 standarden är vid det här laget 11 år gammal och mycket har hänt i världen sedan 2004. Det har blivit ett ökat fokus på hållbarhet, resursutnyttjande och klimatförändringar. I takt med detta har även kravbilden förändrats, både från samhälle, kunder och regulatoriska krav.

Det man tydligt kan se ute på företag som är certifierade mot denna standard idag är att det är vanligt med fokus på fastighet och saker runtomkring själva produkten. Till exempel är det vanligt med miljömål på energi m.m. samt att ansvaret ofta ligger på en ensam miljösamordnare. Engagemanget hos ledningen för miljöfrågorna är ofta en brist i miljöledningssystemen. Dessa områden ligger det mycket fokus på i den nya utgåvan ISO 14001:2015.

Vilka områden är förändrade i ISO 14001:2015?

Rubriksättningen för nya 14001 har blivit förändrad. Nya standarderna har nu ett gemensamt annex SL med samma rubriksättning för att underlätta integrationen mellan standarderna. Det är dock inte nödvändigt att bygga om sitt ledningssystem bara för att strukturen har förändrats. Språkbruket har förenklats för att bättre passa och ta hänsyn till mindre och medelstora organisationer.

Specifika områden som vi på Qvalify tycker är viktiga att belysa är bl a:

 1. Context of the organization
 2. Ledning
 3. Planering
 4. Kommunikation
 5. Dokumenterad information
 6. Verksamhetsstyrning
 7. Utvärdering av miljöprestanda
 8. Annex SL (ny grundstruktur)

Vad händer nu?

På Qvalify har vi arbetat med uppgraderingsarbetet och kompetenshöjande insatser hos vår personal. Vi har haft besök av Swedac och mars 2016 fick vi vår nya ackreditering för att genomföra revisioner enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

För er kunder innebär det att ni senast 2018-09-15 ska ha uppgraderat era ledningssystem, genomfört en uppgraderingsrevision och att alla eventuella avvikelser från uppgraderingsrevisionen är släckta. Men givetvis är det bra om ni så snart som möjligt börjar se över vad dessa förändringar betyder för er genom förslagsvis en gap-analys. Denna kan ni givetvis genomföra själva men vi finns redo om ni exempelvis skulle vilja komplettera nästa revision med en gap-analys från oss.

Själva övergången får man enligt det regelverk som finns genomföra vid antingen en förnyelserevision eller vid en ordinarie uppföljningsrevision. Det kommer att tillkomma ett mindre tidspåslag vid uppgraderingen. Den är dock samma oavsett vid vilken typ av revision uppgraderingen sker.

Utbildningar

Vi kommer att genomföra ett flertal öppna utbildningar vilket ni kan läsa mer om på vår hemsida

Önskar ni en intern utbildning där vi kommer till er och genomför en utbildning i de nya utgåvorna kan vi givetvis göra det. Kontakta någon av våra säljare för en offert.

Sammanfattning

Vår förhoppning är att de förändringar som skett i standarderna ska göra dom till ännu mer kraft- och verkningsfulla verktyg för certifierade företag, om standarderna tillämpas som det är avsett, dvs att ledningssystemet blir mer hållbart och kundfokuserat.

Skulle ni ha några funderingar är ni givetvis välkomna att kontakta oss.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner