Skip to content

Så här jobbar vi med certifiering

Kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 kräver bland annat att en organisation ska fastställa de processer som erfordras för ledningssystemet och även ange hur processerna tillämpas. Därför fokuserar Qvalify på de olika processerna när vi utför revisioner. Vi kallar det processorienterad revision.

Vid en processorienterad revision går igenom beskrivna huvudprocesser, stödprocesser och utlagda processer. Våra revisorer följer sedan de olika processerna för att verifiera att organisationens medarbetare verkligen arbetar enligt beskrivningarna samt att kraven enligt ISO 9001:2015-standarden uppfylls.

Vid revision av processerna verifieras följande huvudpunkter:

 • Vad ska processen åstadkomma
 • Hur utförs processen
 • Vem eller vilka utför processen
 • Mål på att processen ska fungera
 • Resultat av processen om målet uppfylls eller ej
 • Förbättring, att processen förbättras baserat på resultat

Exempel på processer som revideras är:

 • Ledningsprocessen; att ledningen fastställer policy, mål, handlingsplaner, genomför interna revisioner, analyserar resultat av interna revisioner, uppsatta mål, organisation, ansvar och befogenheter är fastställda, etc.
 • Konstruktionsprocessen; att det finns regler fastställda om hur organisationen tar fram nya produkter/tjänster, hur man verifierar och dokumenterar, vem som gör vad
 • Inköpsprocessen; att det finns regler för hur en befintlig leverantör följs upp och hur organisationen väljer en ny leverantör och på vilka grunder. Vidare att det finns fastställda mål samt att ansvar och befogenheter är klarlagda.
 • Personalprocessen; att det finns rutiner för introduktion av nyanställda, utbildningsprogram, uppföljning av genomförda utbildningar, etc.
 • Avvikelseprocessen; att det finns rutiner för att hantera avvikelser och reklamationer, att ansvar och befogenheter är fastställda.
 • Produktionsprocessen; att det finns regler för hur ett arbeta ska utföras och vad som ska kontrolleras och av vem samt hur det ska dokumenteras.
Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner