Skip to content

Grunderna för vår verksamhet

To release the potential for successful business

Qvalifys verksamhet bygger på följande värdeord:

Tillsammans
Vi når framgång tillsammans, och i tillsammans inkluderar vi alla våra intressenter såsom personal, underleverantörer, kunder, styrelse och ägare. Vi ska upplevas inkluderande, trygga och närvarande.

Framåt
Vi ska må bra om tio år, alltid. Vi jobbar ständigt framåt och utvecklas. Vi testar och experimenterar. Utmanar kollegor och konkurrenter och vi ska alltid ha hjälpmedel och teknologi i framkant. Vi utvecklas ständigt som företag och människor.

Smidiga
Vi ska uppfattas som snabba. Ända från frågeställning till beslut och sedan handling. Vi har kunden i fokus och vi uppfattas som tillmötesgående, flexibla och enkla att ha att göra med i alla led. Vi är prestigelösa och lyhörda internt såväl externt, alltid.

Stolthet
Vi är stolta medarbete i Qvalify. Det innebär att vi är stolta gentemot vårt varumärke, vår tjänster och att vi bidrar till utveckling och hållbarhet hos våra kunder. Stolta över att vara ett juste företag (GPTW) vilket skapar lojalitet mot företaget och varandra. Att det går bra för oss gör oss inte mindre stolta.

Qvalifys verksamhet bygger på följande principer:

 • Opartiskhet och oberoende
 • Kompetens
 • Ansvar
 • Öppenhet
 • Sekretess
 • Flexibilitet

Arbetsmiljö

Qvalify ska ha en god arbetsmiljö ur både psykosocial och fysisk synpunkt. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, personlig utveckling, kompetensutveckling, trygghet och gemenskap. Varje medarbetare inom vår verksamhet har ett eget ansvar att aktivt medverka till att skapa en god arbetsmiljö.

Jämställdhet och mångfald

Utgångspunkten för arbetet med jämställdhet och mångfald på Qvalify är att alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder. En del i detta arbete är att arbete och familjeliv ska gå att kombinera och att vi inte tolererar trakasserier eller diskriminering i någon form.

Kvalitet

Qvalify ska uppfylla kundernas förväntningar och behov, samt behandla alla kunder lika. Våra tjänster ska kännetecknas av att vara situationsanpassade, seriösa, opartiska och värdeskapande samt att bidra till ständiga förbättringar av kundernas verksamhet. Vi ska ständigt arbeta med att utveckla och förbättra kompetens, metodik och våra processer samt leva upp till tillämpliga författningskrav och andra krav.

Hållbarhet och miljö

Hållbarhet för oss på Qvalify AB är att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt, både ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv samt att genom våra tjänster aktivt bidra till att utveckla våra kunders hållbarhetsarbete.
Vi har en aktiv dialog med våra intressenter för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar inom miljö- och hållbarhetsarbetet.
Genom hög kompetens och stort engagemang inom området bidrar vi till hållbarhets- och miljönytta både i vår egen verksamhet och hos våra kunder.
Qvalify AB ska:

 • verka för en bättre miljö och minska både vår egen och våra kunders negativa miljöpåverkan.
 • sträva efter att minimera vår miljöpåverkan i samband med tjänsteresor och att använda miljöanpassat material och utrustning samt främja återanvändning och återvinning.
 • ständigt arbeta med att utveckla och förbättra kompetens, metodik och våra processer samt att uppfylla tillämpliga författningskrav och andra krav.
 • arbeta för ökad resurseffektivitet både i den egna verksamheten och hos våra kunder.
 • bedriva arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv med lönsamhet som grund.
 • vara en inkluderande arbetsgivare där arbete och familjeliv ska kunna kombineras och där varje medarbetare ska känna sig viktig och erbjudas möjligheter för kompetensutveckling.

Opartiskhet

Opartiskhet och oberoende är självklara grundvärderingar hos oss på Qvalify. För oss som ackrediterat certifieringsorgan ställs stora krav på integritet, oberoende och opartiskhet, detta för att utfärdade certifikat ska vara trovärdiga. Det är därför viktigt för Qvalify att hantera eventuella intressekonflikter för att skydda vår opartiskhet vid utförda revisioner och certifieringstjänster.

Qvalify följer fastställda rutiner för att säkerställa att alla aktiviteter inom Qvalify genomförs på ett opartiskt och oberoende sätt.

Din integritet är viktig för oss

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Qvalify (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

 • namn
 • adress
 • e-postadress;
 • telefonnummer;
 • användarnamn och lösenord;
 • orderinformation; samt
 • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor/tjänster, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i enlighet med våra allmänna villkor efter det att kundförhållandet upphörde.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag och krav från ackrediteringsmyndigheten.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner