skip to Main Content

Qvalify ska verka för inspirerande, kreativa och värdeskapande granskningsprocesser. Visionen uttrycker vår strävan att tillsammans med dig som kund, utveckla effektivitet, lönsamhet och samhällsnytta i din organisation.

Qvalifys verksamhet bygger på följande principer:

  • Opartiskhet och oberoende
  • Kompetens
  • Ansvar
  • Öppenhet
  • Sekretess
  • Flexibilitet

Arbetsmiljö

Qvalify ska ha en god arbetsmiljö ur både psykosocial och fysisk synpunkt. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, personlig utveckling, kompetensutveckling, trygghet och gemenskap. Varje medarbetare inom vår verksamhet har ett eget ansvar att aktivt medverka till att skapa en god arbetsmiljö.

Jämställdhet och mångfald

Utgångspunkten för arbetet med jämställdhet och mångfald på Qvalify är att alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder. En del i detta arbete är att arbete och familjeliv ska gå att kombinera och att vi inte tolererar trakasserier eller diskriminering i någon form.

Kvalitet

Qvalify ska uppfylla kundernas förväntningar och behov, samt behandla alla kunder lika. Våra tjänster ska kännetecknas av att vara situationsanpassade, seriösa, opartiska och värdeskapande samt att bidra till ständiga förbättringar av kundernas verksamhet. Vi ska ständigt arbeta med att utveckla och förbättra kompetens, metodik och våra processer samt leva upp till tillämpliga författningskrav och andra krav.

Miljö

Qvalify ska verka för en bättre miljö och minska vår negativa påverkan på den. Vår strävan är att genom våra tjänster ge synpunkter och besked till våra kunder, vilket i sin tur indirekt bidrar till att våra kunder minskar sin miljöpåverkan.

Opartiskhet

Opartiskhet och oberoende är självklara grundvärderingar hos oss på Qvalify. För oss som ackrediterat certifieringsorgan ställs stora krav på integritet, oberoende och opartiskhet, detta för att utfärdade certifikat ska vara trovärdiga. Det är därför viktigt för Qvalify att hantera eventuella intressekonflikter för att skydda vår opartiskhet vid utförda revisioner och certifieringstjänster.

Qvalify följer fastställda rutiner för att säkerställa att alla aktiviteter inom Qvalify genomförs på ett opartiskt och oberoende sätt.

Back To Top