skip to Main Content

Att skydda känslig information från obehöriga blir allt viktigare, där era kunder och omvärlden kommer ställa allt högre krav. Visa ert åtagande och arbete kring informationssäkerhet genom en certifiering enligt ISO 27001.

Mer eller mindre dagligen ser vi i media och i andra kanaler, hot och angrepp mot organisationer för att komma över känsliga uppgifter och data. I takt också med ny lagstiftning och ökat intresse från verksamheter i detta ämne kan Qvalify, tillsammans med vår ackrediterade samarbetspartner, erbjuda certifiering enligt ISO 27001.

Vad är ISO 27001? 

Standarden har ett processorienterat angreppssätt för att etablera, implementera, använda, övervaka, granska, upprätthålla och förbättra systemet för informationssäkerhet.

I det stora perspektivet handlar det om att skydda er organisations tillgångar. Genom ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet, där tillgångar som behöver skyddas sträcker sig gränssnittet från digital information, pappersdokumentation och fysiska tillgångar till kunskap hos era medarbetare. Åtgärder som behövs är såväl kompetensutveckling som skydd mot hackers.

ISO 27001 hjälper till att skydda denna information. ISO 27001 ger er också ett grundfundament för riskhantering, ständig förbättring och ett proaktivt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågorna. Metodiken som känns igen från andra ledningssystem standarder Plan, Do, Check, Act (PDCA) och processmodellen känns igenom och kan lätt integreras i befintliga ledningssystem baserade på ISO 9001 eller ISO 14001.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Back To Top