Skip to content
qvalify SS-872500

Qvalify först med ackrediterad certifiering enligt ”Äldrestandarden”

Nu har Qvalify, som första certifieringsorgan, ackrediterats av Swedac att utföra certifiering enligt standarden SS 872500:2015 – Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.

Syftet med SS 872500:2015 är att öka äldre personers livskvalitet och känsla av trygghet, bland annat genom att underlätta deras inflytande över innehållet och utformningen av de vård- och omsorgstjänster de har behov av. Standarden har tagits fram på initiativ av Socialstyrelsen med utgångspunkt från just äldres behov, och tydliggör vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende.

Stöd för vårdgivare

I praktiken fungerar ”äldrestandarden” som ett handfast stöd för vårdgivare i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänster inom äldreomsorgen, inklusive äldreboenden. Standarden fungerar även som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och vid certifiering.

Innebär ökad trygghet

Qvalify har utfört oberoende granskning samt verifierat enligt standarden sedan 2018. Nu är alltså Qvalify först med att erbjuda ackrediterad certifiering enligt SS 872500:2015.

– Den främsta skillnaden är att våra revisorer och vårt arbetssätt nu har granskats och godkänts av det statliga kontrollorganet Swedac. De har säkerställt att vårt arbete vid revision och uppföljningar uppfyller alla de krav som förväntas av ett ackrediterat certifieringsorgan, vilket innebär en ökad trygghet för våra uppdragsgivare.

– Det betyder dessutom att vårdgivarna blir certifierade enligt SS 872500:2015. Det är endast certifieringsorgan som är ackrediterade enligt standarden som kan utfärda ett sådant certifikat, säger Peter Landin, vice vd på Qvalify.

– Att vi nu är först att bli ackrediterade för SS872500 visar att Qvalify fortsatt ligger i framkant, och vi är naturligtvis stolta och glada. Men framför allt hoppas vi att fler vård- och omsorgsgivare får upp ögonen för äldrestandarden och så småningom certifierar sin verksamhet, så att fler människor känner sig trygga och upplever högre livskvalitet på ålderns höst.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Peter Landin på telefon 031-390 90 01 alternativt via mejl. Du kan även ladda ned broschyren ”En fingervisning om hur äldrevården kan förbättras”.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner