Skip to content
Kurser certifiering

ISO 45001:2018

Varför gå från OHSAS 18001:2007 till ISO 45001:2018

OHSAS 18001:2007 standarden är vid det här laget 11 år gammal och mycket har hänt i världen och på arbetsmarknaden. Mer flexibel arbetstid, inte lika tydliga att arbetet utförs på arbetsplatsen och det krävs helt andra förmågor och anpassningsförmåga till förändringar i takt med att teknik och digitalisering utvecklas i snabb takt.

Det gör att det har blivit ett ökat fokus på säkerhetskultur, organisatorisk och social arbetsmiljö och medarbetares delaktighet i samhället. I takt med detta har även kravbilden förändrats, både från samhälle, kunder och medarbetare.

Det man tydligt kan se ute på företag idag, som är certifierade mot OHSAS 18001:2007, att det är vanligt med fokus på fysiska risker på arbetsplatsen. I den nya standarden ISO 45001:2018 ligger det mycket fokus på engagemanget hos ledningen och samarbete med medarbetare för att skapa en god säkerhetskultur för både fysisk- organisatorisk- och social arbetsmiljö.

Vilka områden skiljer OHSAS 18001:2007 och ISO 45001:2018?

Förändringar har skett på många områden men inom Qvalify har vi valt ut åtta områden som vi tycker är särskilt viktigt att belysa.

  1. Omvärld och intressenter
  2. Säkerhetskultur
  3. Högsta ledningens engagemang
  4. Medarbetares delaktighet och samarbete
  5. Tydligare krav på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  6. Riskhantering
  7. Tydligare fokus på resultat och prestanda
  8. Förtydligande gällande processtyrning

Vad händer nu?

På Qvalify har vi arbetat med uppgraderingsarbetet och kompetenshöjande insatser hos vår personal. Vi har haft besök av Swedac under hösten och nu i december är allt godkänt så förhoppningsvis får vi vår nya ackreditering innan årsskiftet för att genomföra revisioner enligt ISO 45001:2018.

För er kunder innebär det att ni senast 2021-03-12 ska ha uppgraderat era ledningssystem, genomfört en uppgraderingsrevision och att alla eventuella avvikelser från uppgraderingsrevisionen är släckta. Men givetvis är det bra om ni så snart som möjligt börjar se över vad dessa förändringar betyder för er genom förslagsvis en gap-analys. Denna kan ni givetvis genomföra själva men vi finns redo om ni exempelvis skulle vilja komplettera nästa revision med en gap-analys från oss.

Själva övergången får man enligt det regelverk som finns genomföra vid antingen en förnyelserevision eller vid en ordinarie uppföljningsrevision. Det kommer att tillkomma minst en dag i tidspåslag vid uppgraderingen enligt regelverket men är beroende på flera parametrar så vad det kommer innebära för just ditt företag kommer våra säljare att beräkna tidsåtgången på i varje enskilt fall. Den är dock samma oavsett vid vilken typ av revision uppgraderingen sker.

Utbildningar

Vi kommer att genomföra ett flertal öppna utbildningar vilket ni kan läsa mer om på vår hemsida

Önskar ni en intern utbildning där vi kommer till er och genomför en utbildning i de nya utgåvorna kan vi givetvis göra det. Kontakta någon av våra säljare för en offert.

Sammanfattning

Vår förhoppning är att de förändringar som skett i standarden ska göra den till ett ännu mer kraft- och verkningsfullt verktyg för certifierade företag, om standarden tillämpas som det är avsett.

Skulle ni ha några funderingar är ni givetvis välkomna att kontakta oss.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner