Vårt kursutbud

Nedanstående kurser erbjuds främst som företagsinterna utbildningar, men även som öppna utbildningar med regelbundna intervall.

Workshop runt förändringarna i nya ISO 9001 och ISO 14001

Kursen ge dig konkret och praktiskt information om vad som skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad säger det nya regelverket? Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna? Detta är bara några av frågeställningarna vi diskuterar och ger svar på.

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som kvalitets- och miljöchef, samordnare, ledningens representant eller till dig som på annat sätt behöver kunskap om detta.

Läs mer samt anmälan

ISO 9001 – 2 dagar

Utbildningen passar dig som är samordnare eller ansvarig för ett kvalitetsledningssystem och vill fördjupa dig. Den passar även dig som vill ha en gedigen grund att stå på inför rollen som internrevisor. Kursen förutsätter en grundläggande kunskap om ledningssystem för kvalitet. Dessa kunskaper kan kursdeltagare få genom kursen ”Introduktion till ISO 9001/14001 för kvalitets- och miljösamordnare”.

Läs mer samt anmälan

ISO 14001 - 2 dagar

Utbildningen passar dig som är samordnare eller ansvarig för ett miljöledningssystem och vill fördjupa dig. Den passar även dig som vill ha en gedigen grund att stå på inför rollen som internrevisor. Kursen förutsätter en grundläggande kunskap om ledningssystem för miljö. Dessa kunskaper kan kursdeltagare få genom kursen ”Introduktion till ISO 9001/14001 för kvalitets- och miljösamordnare”.

Läs mer samt anmälan

OHSAS 18001 – 2 dagar

Målet med kursen Arbetsmiljö - OHSAS 18001/ AFS 2001:1 är att ge möjligheter till att förebygga och motverka ohälsa. Med arbetsmiljö avses de fysiska och psykiska förhållanden som påverkar medarbetarnas säkerhet, hälsa och välmående.

Läs mer samt anmälan

Internrevision – steg 1 – 2 dagar

Kursen vänder sig till dig som är blivande intern revisor eller har ansvar för de interna revisionerna. Efter kursen ska du självständigt kunna genomföra interna revisioner utifrån standardernas krav.

Läs mer samt anmälan

Internrevision – Steg 2 – 1 dag

Personer som är internrevisorer på sina respektive företag och har gått kursen internrevision steg 1 och gärna har genomfört ett antal internrevisioner, det är även lämpligt att ha genomgått kurserna inom ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer samt anmälan

Introduktion till ISO 9001/14001 inkl. kvalitets- och miljösamordnare – 2 dagar

Kursen vänder sig till den som är nybliven miljö- och kvalitetssamordnare och inte har några förkunskaper inom området. Efter kursen ska du självständigt kunna driva ett ledningssystem på ett effektivt och värdeskapande sätt.

Läs mer samt anmälan

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud – 1 dag

Utbildningen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Efter avslutad kurs kommer du att förstå innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och kunna hantera frågeställningar runt arbetsmiljölagstiftningen.

Läs mer samt anmälan

Lagefterlevnadskontroll – 1 dag

Kursen går igenom innebörden av lagefterlevnadskontroller och skillnader och likheter i metodiken mot interna revisioner. Kursen innehåller även en juridisk introduktion för att ge en grund till förståelse för svensk lagstiftning och EU-lagstiftning, vilket vi sedan utnyttjar vid övningar kring att ta fram checklistor för lagefterlevnadskontroller. Efter kursen ska deltagarna självständigt kunna tolka lagkraven samt planera och genomföra lagefterlevnadskontroller.

Läs mer samt anmälan

Processkartläggning – 1 dag

Den här kursen syftar till att ge deltagaren en god grund att stå på i detta arbete, där det första steget är att genom en kartläggning av verksamhetens processer skapa en samsyn bland alla medarbetare i hur verksamheten ser ut och hur det egna arbetet kommer in. Efter utbildningen ska deltagaren självständigt kunna identifiera sin verksamhets processer samt kunna ta fram relevanta utfallsmått för dessa, för att kunna styra verksamheten mot önskat resultat.

Läs mer samt anmälan